Mötet öppnas
1. Sammanträdets kungörande
2. Upprop
3. Val av protokolljusterare samt fastställande av tid och plats för protokollets justering
Allmänpolitisk debatt
Inledningsanförande - Ewa Magnusson (L)
Thomas Axelsson (KD)
Stig-Göran Hultsbo (MP)
Kenth Williamsson (S)
Gert Jonsson (M)
Lennart Karlsson (EMP)
Ulf Abrahamsson (C)
Jan-Olof Svedberg (SD)
Ordet fritt
Avslutningsanförande
Mötet återupptas efter paus - Ärende 4. Godkännande av dagordning
5. Svar på frågor från allmänhetens frågestund 2019-06-24 - Jerry Karlsson (L). ordf. tekniska nämnden
6. Interpellationer och frågor
7. Inkomna motioner och medborgarförslag
8. Motion - Offentliga ärendens arbetsgång på kommunens hemsida
9. Motion - Körkortsutbildning på Fenix
10. Motion - Porrfilter i skolan
11. Medborgarförslag - Container på återvinningscentralen i Vaggeryd för överblivna fönster och dörrar från renoveringar
12. Valärenden
13. Delgivningar

2 september 2019 - Kommunfullmäktige

2 september 2019 - Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018