Mötet öppnas
1. Sammanträdets kungörande
2. Upprop
3. Val av protokolljusterare
Information - Per-Erik Lorentzon, barn- och utbildningschef
4. Godkännande av dagordning
5. Interpellationer och frågor
6. Inkomna motioner och medborgarförslag
- Mötet återupptas efter ajournering -
7. Strategisk plan och budget 2020-2022
- Mötet återupptas efter ajournering -
8. Avtal avseende kommunal och regional medfinansiering av järnvägen Jönköping-Vaggeryd-Värnamo/Nässjö
9. Redovisning av lokalt partistöd 2018
10. Valärenden
- Mötet återupptas efter ajournering - Sluten omröstning
Mötet återupptas - Sammanräkning klar
11. Delgivningar

30 september 2019 - Kommunfullmäktige

30 september 2019 - Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018