- Mötet öppnas
1. Sammanträdets kungörande
2. Upprop
3. Val av protokolljusterare samt fastställande av tid och plats för protokollets justering
4. Godkännande av dagordning
6. Inkomna motioner och medborgarförslag
7. Motion - Kolonilotter i Skillingaryd
8. Motion - Bostadsområde söder om Byarum
9. Motion - Kanotled genom Vaggeryd
10. Medborgarförslag - Bygg väg från Västra Strand i Vaggeryd till södra motorvägsavfarten i Vaggeryd
11. Medborgarförslag - Bygg ett plank runt ställverket vid campingen i Vaggeryd och plantera klängväxter
12. Medborgarförslag - Vindbruksplan
13. Budgetuppföljning för Vaggeryds kommun per april 2019 - Föredragning av Jörgen Hansson, Ekonomichef
- Ordet fritt - Ärende 13
- Mötet återupptas efter paus - Ärende 14. Strategisk plan och budget 2020-2022
Förslaget redovisas av ordförande
- Jörgen Hansson, Ekonomichef
- Ordet fritt - Ärende 14
- Mötet återupptas efter ajournering - BESLUT
15. Taxor 2020
16: Kommunal borgen Västra Fiberföreningen 15 mnkr
17. Årsredovisning med bokslut 2018 och revisionsberättelse för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden
18. Årsredovisning med bokslut och revisionsberättelse 2018 för Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län
20. Delgivningar

24 juni 2019 - Kommunfullmäktige

Ärende 5 och 19 utgår

Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018