Inledning
- Mötet öppnas
1. Sammanträdets kungörande
2. Upprop
3. Val av protokolljusterare samt fastställande av tid och plats för protokollets justering
4. Godkännande av dagordning
7. Mål för ny mandatperiod - Annika Hedvall, Kommundirektör - Camilla Wallin Kupferberg, Verksamhetsutvecklare
forts. ärende 7. Mål för ny mandatperiod, efter presentation
8. Införande av ärendeportal för politiker och medborgare - Meetings Plus
- Sammanträdet återupptas efter paus
9. Utträde ur Sveriges ekokommuner
10. Vaggeryds kommuns Dagvattenstrategi Del 1 - mål och strategier
11. Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är slutbehandlade, april 2019
13. Delgivningar

27 maj 2019 - Kommunfullmäktige

Ärende 5,6 och 12 utgår

Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018