Mötet öppnas
1. Sammanträdets kungörande
2. Upprop
3. Val av protokolljusterare samt fastställande av tid och plats för protokollets justering
4. Godkännande av dagordning
5. Interpellationer och frågor
6. Svar på interpellation till socialnämndens ordförande - Kommunens insatser för att stödja brottsoffer när det gäller våld i nära relationer
7. Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående Kreativ Arena
8. Inkomna motioner och medborgarförslag
9. Medborgarförslag - Förbud mot tiggeri i kommunen
10. Årsredovisning och bokslut avseende verksamhetsåret 2018 för Vaggeryds kommun och kommunkoncern - Jörgen Hansson, Ekonomichef
- Måluppfyllelse - Camilla Wallin Kupferberg, Verksamhetsutvecklare
11. Revisionsberättelse för 2018 - Beviljande av ansvarsfrihet - Bo Holst, Revisionsnämndens ordf.
- Mötet återupptas efter ajournering
12. Miljöredovisning 2018 för Vaggeryds kommun - Lina Larsson, Miljöstrateg
13. Årsredovisning och förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2018, Stiftelsen Regementsheden Skillingaryd
14. Taxor för rengöring/sotning och brandskyddskontroll
15. Beslut om antagande, Vindbruksplan Vaggeryds kommun
- Mötet återupptas efter ajournering
16. Ny översiktsplan Vaggeryds kommun
17. Lokalöversyn Socialnämnden - redovisning
18. Biblioteksplan 2018-2022
19. Kulturplan för Vaggeryds kommun
20. Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är slutbehandlade - Ärendet redovisas på majmötet
21. Valärenden
22. Delgivningar

29 april 2019 - Kommunfullmäktige

29 april 2019 - Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018