Mötet öppnas
1. Sammanträdets kungörande
2. Upprop
3. Val av protokolljusterare
Presentation - David Norrfjärd, kultur- och fritidschef
Information om konsumentrådgivningen - Malin Brandt Smedberg, Annika Wilow Sundh, konsumentrådgivare
4. Godkännande av dagordning
5. Interpellationer och frågor
6. Inkomna motioner och medborgarförslag
7. Motion - Utveckling av friluftsområdet Movalla
Mötet återupptas efter ajournering
8. Motion - Tillgängligheten Skillingaryds Centrum
9. Motion - Avlasta Valdshultsvägen från tung trafik inom detaljplanelagd mark
10. Medborgarförslag - Utöva tillsyn och lös in strandområden i Vaggeryds samhälle som enligt gällande regelverk ska vara allemansrättsligt tillgängliga
Mötet återupptas efter ajournering - Ärende 10
11. Reglemente för krisledningsnämnden
12. Bolagsordning för Vaggeryds Energi AB
13. Egenavgift kompressionsprodukter - Socialnämnden
14. Taxor 2020
15. Enskilda statsbidrags finansierade vägar
16. Valärenden
17. Delgivningar

27 januari 2020 - Kommunfullmäktige

27 januari 2020 - Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktige 2019
Kommunfullmäktige 2018